Příběhy II

New stories will be added in this section because there was no more space in the previous one. Thanks for understanding.

Aunt Ginny's Dead (1) she looked good

Everybody's in the car, driving home from aunt Ginny's funeral

Frankie: Well, she looked good.
Mike: She really did.
Sue: I think she looked pretty.
Brick: She had less wrinkles lying down.
Axl: I never saw her without her glasses.
Mike: And that cloud of smoke around her.
Frankie: Look, aunt Ginny lived a long full life and she died in her sleep and I think we can all take comfort in that.
Brick: How is that comforting? I sleep every night. I'd be more comforted if she died in a hang gliding accident.
Mike: Oh in your sleep is what you're shooting for. You just close your eyes and never wake up. You never even know.
Brick: You never even know?
Frankie: The point is she looked good.
Mike: She really did.
Frankie: And she's in a beautiful spot.
Sue: She really is.

Axl: Well, I'm never ending up in a place like that, I'll tell you that right now.
Mike: When you figure out how to avoid it, let us know.
Axl: Already did. I'm gonna be frozen.
Frankie: You're gonna be frozen.
Sue: Ew, Axl!
Axl: Relax. Not my whole body, just gonna freeze my head.
Mike: You're not freezing your head.
Axl: What? Think about it. I'm pretty awesome. If I go, the world's gonna want me back so I'll just freeze my head and then when they come up with a cure for whatever I died of, they'll unfreeze me!
Sue: That's creepy! How can you be sure your head will ever get put back on your right body?
Axl: If I were you, I'd want my head to be put on somebody else's body. Hey, that's a good idea. If you go before me, I'm gonna freeze your head and put it on a dude's body.
Sue: Mom!
Mike: Nobody's putting anyone's head on anyone else's body.
Sue: Nope, he will. He'll do it. And you won't be here and you won't be able to stop him!


she looked good -- she really did - odpověď bychom mohli v češtině vyjádřit klidně jen dvěma slovy, a sice "to jo", v angličtině se však takovéto reakce tvoří právě použitím pomocného slovesa, které nahrazuje významové sloveso z předcházející věty. Významové sloveso je LOOKED, které se v odpovědi nahradí minulým tvarem slovesa do, tedy DID

she had less wrinkles lying down - neměla tolik vrásek, když ležela. 1) LESS se v dnešní angličtině používá ve významu méně / ne tolik i u počitatelných podst.jmen, kde by teoreticky byla správnější podoba fewer; 2) gerundium slovesa LIE zkracuje vedlejší větu when she was lying down

we can all take comfort in that - všechny by nás to mělo uklidnit

how is that comforting? I'd be more comforted if... - jak mě to má uklidnit? Byl bych klidnější, kdyby... Tady je hezky vidět rozdíl mezi přídavnými jmény, která končí na -ing a těmi, která končí na -ed. Ta, která končí na -ed, popisují, jak se cítí podmět (proto I would be comforted), naopak ta končící na -ing říkají, jaká je situace, jaký je stav, který nás ovlivňuje (proto how is that comforting?)

I'd be more comforted if she died... - znovu tatáž věta, tentokrát jde o to, že se v ní skrývá druhý kondicionál, proto je v hlavní větě zkrácené WOULD a v podmínkové části minulý prostý čas. Je to nereálná podmínka - byl bych klidnější, kdyby umřela při nehodě na rogalu, ale nemůžu být, protože tak neumřela

in your sleep is what you're shooting for - ve spánku je to nejlepší (dosl. to chceš, umřít ve spánku). Frázové sloveso shoot for popisuje, že na něco máte zacíleno, něčeho chcete dosáhnout: I'm shooting for a chance to get to university

the point is - jde o to, že

spot - místo

I'm never ending up in a place like that - na takové místo teda rozhodně nevkročím (dosl. nikdy na takovém místě neskončím) - průběhový čas tu zdůrazňuje rozhodnost mluvčího, že se to v žádném případě podle něj nestane

figure out - přijít na něco, vykoumat

avoid - vyhnout se

already did. I'm gonna be frozen - 1) v první větě je vynechán podmět I, v hovorovém jazyce se podmět vynechává běžně; 2) I'm gonna be frozen - nechám se zmrazit

relax - (buďte) v klidu. Slovo RELAX není samo o sobě podst.jm., ale sloveso, jak vidíte z našeho dialogu. Pokud chceme říci, že je nějaká činnost pro nás relax, musíme použít odvozené přídavné jméno relaxing (swimming is relaxing for me - plavání je pro mě relax) 

you're not freezing your head - ty si nenecháš zmrazit hlavu (opět průběhový čas vyjadřuje jasné sdělení)

I'm pretty awesome - slovy českého Axla "jsem dost boží" 

come up with sth. - přijít s něčím, vymyslet něco 

die of sth. - zemřít na něco

that's creepy! - to je dost ujetý / nechutný!

how can you be sure your head will ever get put back on your right body? - jak můžeš vědět, že dají tvou hlavu zase na správný tělo? Zajímavý je trpný rod - will ever get put back, dosl. bude položena zpátky

if I were you - kdybych byl tebou (je to ustálená formulace, tvar WAS se zde nepoužívá)

I'd want my head to be put on somebody else's body - 1) jistě jste identifikovali vazbu want. sb./sth. to do sth.; 2) somebody else's = cizí / někoho jiného, v množném čísle other people's

a dude's body - klučičí tělo (slovo DUDE má jinak také význam "kámoš")

nobody's putting anyone's head on anyone else's body - nikdo nebude nasazovat ničí hlavu na ničí tělo. Opět se jedná o důrazný zákaz, ale hlavně je tato věta zajímavá z hlediska řešení počtu záporů. Jak víte, v anglické větě může být jen jeden zápor (podívejte se, kolik jich je v českém překladu), což je slovo nobody na začátku. Tvary slova ANY se totiž jako zápory nepočítají, takže pravidlo zůstává neporušené

nope - hovorová obdoba NO
pomocné sloveso WILL ve stejné větě nahrazuje sloveso PUT z věty předešlé (= on to udělá, nasadí tu hlavu na jiné tělo) 

you won't be able to stop him - nebudete ho moct zastavit / nedokážete ho zastavit

Aunt Ginny's Dead (2) that's our will

Frankie: Axl, promise you won't freeze your sister's head and put it on someone else's body.
Axl: I don't know that I can make that promise.
Sue: See, you won't be here, you won't be able to enforce it.
Frankie: Fine, we'll put it in our will.
Axl: These guys have a will?
Mike: Of course we do. We scribbled on a napkin: If we die, Frankie's sister gets the kids, that's our will.
Axl: We don't listen to you guys when you're alive, what makes you think we're gonna pay attention to your death napkin?
Sue: I don't want to talk about this!
Frankie: Did we seriously not make a will? I thought we bought that "make your own will" floppy disc
Brick: Then I don't have to live with Lucy? She promised me I don't have to live with Lucy.
Mike: Don't worry, the bank will take the house if they wait that long and the rest of our vast holdings will be divided equally among our heirs.
Sue: Stop it, stop it, stop it! This is not appropriate to be talking about!
Axl: I call the dresser!
Sue: Why do you get the dresser? I need a dresser! You're a head, remember? You don't have clothes.
Axl: Neither do you, you're a head on a dude's body
Sue: Mom, he's gonna do it. I told you, he's still gonna freeze my head!
Brick: Don't worry Sue, I'll be here. I'll make sure.
Sue: Thank you.
Axl: Unless you die in your sleep.
Brick: Mom!
Frankie: The point is it was a lovely service and today is not about us, it's about aunt Ginny and remembering all the good things about her.
Sue: It really is.


make a promise - slíbit něco (podobně make a decision - rozhodnout se, make a mistake - udělat chybu)
enforce - prosadit, vynutit si něco
will - závěť, poslední vůle
these guys - tihleti (GUYS se používá jako hovorové pojmenování skupiny lidí nezávisle na tom, jestli je tvořena muži nebo ženami, časté je oslovení hi guys! - čau lidi!)
napkin - ubrousek
what makes you think... - proč si myslíte / co vás vede k tomu, že
if they wait that long - pokud budou čekat tak dlouho
vast - obrovský
it will be divided equally - bude to rovnocenně rozdělené
heir - dědic (H se nevyslovuje; v této souvislosti se hodí zdát např. sloveso inherit - dědit, heritage - dědictví, dědičný - hereditary. Pokud chcete vyjádřit, že někdo má něco v rodině - zdědil po někom třeba nějakou vlastnost - můžete použít hovorový obrat (it) runs in the family)
this is not appropriate to be talking about! - o tomhle bychom mluvit neměli!
1) všimněte si předložky na konci; 2) appropriate jako takové znamená vhodný, náležitý, přiměřený apod., opakem je inappropriate
I call the dresser - zabírám si šatník
neither do you - ty taky ne. Jde o souhlas se zápornou větou, kde se používá právě slovíčko NEITHER + odpovídající pomocné sloveso. Zde je použité sloveso DO, protože nahrazuje HAVE z předchozí věty. Pár dalších příkladů:

A: I wasn't at the cinema yesterday
B: Neither was I

A: My brother doesn't speak Spanish
B: Neither does mine (můj taky ne)

Samozřejmě lze souhlasit také celou větou, a to za pomoci tvaru EITHER  (A: I wasn't at the cinema yesterday. B: I wasn't there, either).

Pro souhlas s kladnou větou používáme slovíčko SO, v tom je jediný rozdíl (A: My brother speaks Spanish. B: So does mine - můj taky)

I'll make sure - postarám se o to (situačně lze přeložit také jako domluvím mu)
unless - pokud ne
a lovely service - skvělý obřad (příd.jm. LOVELY má poměrně široké pole působnosti, můžete jím pochválit oděv, průběh nějaké akce, jídlo nebo i člověka jako takového, v podstatě cokoliv, co vám přijde na mysl. Překladů se tedy nabízí spousta, např. nádherný, úžasný, skvělý, krásný, vynikající...)

Aunt Ginny's Dead (3) we'll miss her

Frankie: Oh, I know. She used to make the best cheesecake
Sue: Really?
Frankie: Oh sure, it was cherry. She got the recipe off the box of graham crackers. She let me sit on the counter and I always got the first bite.
Axl: I'm hungry.
Brick: Can we stop and get cheesecake?
Frankie: Nobody's stopping, people are gonna bring food over to the house anyway.
Brick: Why?
Frankie: Because when somebody dies, you're not supposed to cook. Oh, I remember something else. She once met Patton.
Axl: She did? Wow, cool, very cool.
Mike: You have no idea who Patton is, do you?
Axl: Give me a hint.
Frankie: Oh my god, that's pathetic. You're gonna graduate in a year and you don't even know who Patton is?
Axl: I could amaze you with some of the stuff I don't know.
Brick: So this death napkin that says I have to live with Lucy...
Sue: Nobody's living with Lucy. Nobody's going anywhere. Everyone is staying exactly as they are right here, right now forever.
Frankie: The point is she was a nice lady who looked good and died in her sleep and lived a long life and is in a pretty place and met Patton and made a hell of a cheesecake. And we'll miss her.
Mike: We really will.


used to - tato vazba vyjadřuje, že člověk něco v minulosti obvykle dělával, ale teď už tomu tak není
(I used to go to school here; Did you use to eat meat before you became a vegetarian?)
she got the recipe off the box of crackers - ten recept vzala z krabice sušenek / viděla na krabici sušenek
I always got the first bite - vždycky jsem dostala ochutnat jako první
get - zde: dát si něco / "zastavit se na" (dort)
people are gonna bring food over to the house, anyway - 1) OVER zde zdůrazňuje místo, v této větě není nutné, ale obecně vyjadřuje směr k mluvčímu: I'll be glad if you come over - budu rád, když přijdeš (rozumí se ke mně domů); 2) anyway - stejně, i tak
when somebody dies - výrazy somebody, anybody, everybody, nobody patří gramaticky do 3.os.č.j., proto má sloveso DIE příslušnou koncovku
you're not supposed to cook - člověk by neměl vařit (očekává se to od něj, je to zvyklost). Něco jiného by bylo you shouldn't cook this meal, you know you always burn it - tohle jídlo bys neměla vařit, víš, že ho vždycky připálíš
you have no idea who Patton is, do you? - 1) jedná se o nepřímou otázku, proto who Patton is a nikoliv who is Patton; 2) tázací dovětek je kladný, protože ve větě je "skrytý zápor" (no idea)
give me a hint - napověz mi
that's pathetic - to je k smíchu
amaze sb. with sth. - ohromit někoho něčím
so this napkin that says ... - ubrousek, na kterém se píše... (sloveso SAY se používá právě i ve významu "psát se"; what does the noticeboard say? - co se píše na té tabuli?; I can't read what it says - nepřečtu, co se tam píše)
exactly - přesně
right now, right here - přímo tady a teď
nice - milý (ve spojení s lidmi má NICE význam "milý", ve spojení s věcmi význam "hezký" - what a nice house this is! Ve významu hezký ve vztahu k člověku můžete použít odvozené příd.jm. nice-looking nebo samozřejmě beautiful, pretty, handsome apod.)
a hell of a cheesecake - skvělý koláč (tento výraz slouží k pozitivnímu zdůraznění, dále např. he's a hell of a player - ten hraje jak Bůh / ten to válí)
we'll miss her - bude nám chybět (všimněte si přehozeného podmětu a předmětu oproti češtině)